อบรมคณะอนุกรรมการดูแลเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชา ครั้งที่ 1

posted 1 Apr 2015, 00:29 by Nuttaramunya Chantraprapakul
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แต่งตั้งอาจารย์ประจำแต่ละสาขาวิชาให้ดูแลจัดการเว็บไซต์สาขา
โดย อ.จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ ได้ทำการอบรมคณะอนุกรรมการในการจัดทำเว็บไซต์และปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

Comments