ประชุมคณาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ครั้งที่ 8/2557

posted 1 Apr 2015, 20:04 by Nuttaramunya Chantraprapakul   [ updated 1 Apr 2015, 20:47 ]
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป สาขาวิศวกรรมความปลอดภัยได้มีการจัดประชุมคณาจารย์ในสาขา
เพื่อให้เป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้ ณ ห้องสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย


Comments