ประชุมคณาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย

posted 1 Apr 2015, 03:00 by Nuttaramunya Chantraprapakul
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมวิชาการชั้น 2
ท่านรองอธิการบดี อ.วฐา ยงสมิทธิ์ ได้ทำการประชุมคณาจารย์สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
Comments