งานสัมนาผู้ประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักร

posted 1 Apr 2015, 00:06 by Nuttaramunya Chantraprapakul
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ทางสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยได้ส่งตัวแทนอาจารย์ประจำสาขาจำนวน 2 ท่าน
เข้าฟังงานสัมนาผู้ประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักร ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

Comments