โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยกับคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

posted 1 Apr 2015, 02:35 by Nuttaramunya Chantraprapakul
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัด"โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย"
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนบทความวิจัยอย่างถูกต้อง โดยท่าน ดร.วิทยา เจียรพันธุ์ เป็นผู้ทำการบรรยายให้ความรู้Comments