สอบวิชาโครงงาน 2

posted 29 Apr 2015, 19:05 by Nuttaramunya Chantraprapakul
วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ได้ทำการจัดสอบนักศึกษาวิศวกรรมความปลอดภัย วิชาโครงงาน 2
โดยนักศึกษาได้จัดทำโครงงานเกี่ยวกับระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ซึ่งมีกรรมการกำกับมาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการในครั้งนี้
นอกจากนั้นยังมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและกรรมการภายในคอยควบคุมดูแลพร้อมทั้งให้คำปรึกษาโครงงานที่นักศึกษาวิศวกรรมความปลอดภัยจัดทำขึ้น
เพื่อให้งานที่จัดทำขึ้นมามีประสิทธิภาพสูงสุด


Comments