ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม"

posted 21 Apr 2015, 02:29 by Nuttaramunya Chantraprapakul
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์จัดโครงการประกวดเรียงวามนักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ)
เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ จึงขอเชิญนักศึกษาในสถาบันของท่านส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" โดยส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 


หมายเหตุ: รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือสามารถเข้าไปดูได้ทาง http://studentunion.nida.ac.th/2009/
Ċ
Nuttaramunya Chantraprapakul,
21 Apr 2015, 02:29
Comments