บรรยากาศการเรียนวิชาระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

posted 2 Apr 2015, 21:25 by Nuttaramunya Chantraprapakul
บรรยากาศขณะนักศึกษาสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย นำเสนองานในรายวิชา"ระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม"
โดยมี ผศ.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี อาจารย์ประจำสาขา เป็นผู้ดำเนินการสอน
Comments